Underernæring og uplanlagt vægttab er særlig udbredt blandt ældre i plejebolig og i hjemmeplejen, og en forringet ernæringstilstand kan have en væsentlig betydning for den ældres sundhedstilstand.

Underernæring fører ofte til en øget sygelighed og kan øge risikoen for fald og knoglebrud. Underernæring kan desuden øge behovet for hjælp til at udføre de almindelige dagligdags handlinger, og det kan nedsætte livskvaliteten.

Det er et stort potentiale for, at en målrettet ernæringsindsats- og behandling af ældre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen kan bidrage til at borgere med underernæring eller risiko herfor kan bevare evnen til at klare sig selv, holde sig raske og skabe livskvalitet.

Formålet med dette projekt er også at demonstrere, at det er muligt inden for et år at udvikle og implementere tiltag og pålidelige arbejdsgange, der kan begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre borgere på kommunale plejecentre og i den kommunale hjemmepleje.

Projektet vil foregå i 4 kommuner, som har deltaget i I sikre hænder og som er fortrolige med at gennemføre forbedringsarbejde i ældreplejen med henblik på, at erfaringerne kan udbredes til andre kommuner. De deltagende kommuner er Frederiksberg og Sønderborg, der begge var pilotkommuner i programmet, samt Greve og Aarhus, som var med i anden runde af I sikre hænder.

Midler fra finansloven

Der er i finansloven for 2019 afsat 5 mio. kr. til, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed udvikler og afprøver en metode i regi af I sikre hænder med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem.

SENDTE NYHEDSBREVE

I forbindelse med projektet har vi udsendt nyhedsbrevet Ernæringsnyt med forbedringsidéer og afprøvninger fra kommunerne i projektet. Nyhedsbrevet har henvendt sig specifikt til deltagere fra projektkommunerne og andre, der ønsker inspiration til at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre. 

#26 uge 40: Det vigtigste i ernæringsprojektet, for at arbejdet er lykkedes

#25 uge 38: Afklaring af arbejdsgange med andre enheder / Indsats til borgere med dysfagi / Tværfaglig indsats om borgernes mad

#24 uge 36: Utilfredshed med maden førte til dialog med køkkenpersonalet / Fokus på det tværfaglige samarbejde omkring ernæringsindsatsen / Interview med social- og sundhedshjælper / Ny resultatindikator viser resultater

#23 uge 34: Dataunderstøttet forbedringsproces med at udvikle arbejdsgang for månedlig vejning / Dialog med borger om løsninger til vægtstigning / Fokus på ernæring har hjulpet svært undervægtig borger

#22 uge 25: Det skal være nemt at gøre det rigtige / Skema til korrekt vejning på badeværelset

#21 uge 22: Nyhedsbrevet "genåbnet" / Hjemmeplejen versus coronakrisen

#20 uge 10: Synliggørelse af data / Elektronisk udsendte filer med vægtkurver / Tilpasning af afprøvning / Udvikling af flowchart

#19 uge 8: Refleksion ved tavlemøder / Ny procedure for uplanlagt vægttab / Opdatering af retningslinjer / Tiltag har højnet det faglige niveau

#18 uge 6: Nyt porcelæn har givet større appetit / Nye rutiner giver tid til måltider / Fælles inspiration og udveksling / Forslag til handlinger afprøves

#17 uge 4: Handlingsplaner i CURA / Tværfaglig ernæringsindsats / Inddragelse af aftenvagterne / Udredningsskema under afprøvning

#16 uge 2: Bradens kostspørgsmål med i arbejdsgang / Indsamling af data / Inddragelse af borger og pårørende / Foto af foretrukken morgenmad

#15 uge 51: Afprøvning af flowdiagram for EVS / 2. læringstræf afholdt / Test med vejning af kronikere / Kolonne med vejning udgør forbedring

#14 uge 49: V.Æ.G.T. - en parallel til HUSK / Postkasse til madønsker / Ernæring som del af rehabiliteringen / En vægt på ønskesedlen

#13 uge 48: EVS ved uplanlagt vægttab / Veje-kolonne på borgertavle / Fokus på forskellige former for kost / Flowdiagram for arbejdsgang

#12 uge 47: Opfølgning på PDSA-test af arbejdsgang / Afprøvninger med risikotavler / Fokus på dysfagi i hjemmeplejen / Ændrede teammøder og tidligere morgenmad

#11 uge 46: Arbejdsgangsanalyse af dokumentation / Pallette af tiltag skaber forbedringer / Afprøvninger i ambulant genoptræning og rehabilitering / Øget bevidsthed om vejning

#10 uge 45: Vurdering med Braden kostspørgsmål eller ernæringsskema / Ny beskrivelse af vejning på kørelister / Etablering af baseline og oversigtstavle / Pjece om dysfagi

#9 uge 44: Tjekliste ved udskrivelser opdateres med vægt / Nyhedsbrev med artikel om læringstræf / Struktureret arbejdsgang for handleplaner

#8 uge 43: Teamlederens 5-minutters øvelse hver morgen / Fælles brunch og filmaftener / Plakater med inspiration til indbydende madanretning

#7 uge 42: Synlige vægte i hjemmeplejen / Identifikation af borgere med konsekutive vægttab / Undervisning i dysfagi

#6 uge 41: Bedre samarbejde mellem Omsorgstandplejen og plejepersonalet om beboernes tandsundhed / Systematiske arbejdsgange / Særligt fokus på småtspisende

#5 uge 40: Øge indtag og mindske madspild / Fælles regneark med overblik / Manuelt tjek af, om borgere bliver vejet

#4 uge 39: Vejningsmagneter til tavler / Pommes frites fra grillbaren / Fast medarbejder fra køkkenet tilknyttet nye borgere

#3 uge 38: Hyppigere audits skal give her og nu-billede / Risikotavle skal skabe synlighed / Måling af BMI

#2 uge 37: Skilte minder om månedlig vejning / Braden skalaen anvendes til at identificere borgere / Etablering af baseline

#1 uge 36: "Kræse-køleskab" til skæve måltider / Driverdiagram med inspiration fra tryksårspakken / Tavle i køkkenet med mellemmåltider 

INDSATSOMRÅDER

Ernæring er et af 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

Forbedringsideer

Videreudvikling af energitætte måltider


V.Æ.G.T.


Ernæringsindsatsen på risikotavlen


Pjece til borgere: Spis godt og undgå vægttab


Magneter til ernæringsindsatsen


Synligt ophængte muleposer med nummererede vægte


Samtale med køkkenet ved indflytning på plejecenter


Flowchart for ernæringsindsatsen i Hjemme- og Sygeplejen


Flyer: Hold øje med vægten


Optimering af samarbejde med private udbydere


Skema til korrekt vejning af borgerne


Vejning og ernæring på tavler


Anretning i portionsstørrelser


Foto til illustration af borgeres ønsker til mad


Plakat: 0-1-2-3 Vejning


Datavisualisering som motivation


Pjece: Hvorfor anbefaler vi, at du bliver vejet?


"Kræsekøleskab" til skæve måltider og optimering af korrekt ernæringsindtag


Opgaver og arbejdsgang ifm. kost


;