For første gang har man specifikt undersøgt, hvor mange utilsigtede hændelser omhandlende tryksår personalet i sundhedsvæsnet rapporterer til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det er Patientombuddet, som har udgivet temarapporten.

Rapporten viser, at der i 2012 blev indberettet 638 utilsigtede hændelser om tryksår. Plejeboliger står noteret for omkring hver femte hændelse, og knapt hver tiende kommer fra hjemmeplejen. Over halvdelen af hændelserne som blev rapporteret fra offentlige sygehuse.

Patientombuddet understreger i sin temarapport, hvor vigtigt arbejdet med at mindske antallet af tryksår er, og kommer med en række anbefalinger herunder tryksårspakken.

Rapporteringssystemet er en succes
I 2012 indberettede den kommunale sundhedssektor 98.000 utilsigtede hændelser, viser årsberetningen fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Antallet af rapporter er steget eksplosivt, siden kommunerne blev en del af rapporteringssystemet i 2010.

- Det tyder på, at personalet på plejecentre og i hjemmeplejen finder systemet meningsfuldt. De kan se, at der er problemer med sikkerheden og ønsker at gøre noget ved det. Vi får mange tilbagemeldinger på, at rapporterne bliver brugt konstruktivt til at forbedre kvaliteten for de ældre, siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og fortsætter:

- Det ville være fint med en mere systematisk evaluering af systemet, men foreløbig ser det ud til at fungere efter hensigten.

Rapporterne kommer især fra plejeboliger og hjemmepleje. Næsten 70 procent af dem handler om medicin.